Jaki rodzaj umowy zatrudnienia jest najkorzystniejszy?

Szukając kandydata na dane stanowisko, należy zastanowić się nad wymaganymi kwalifikacjami oraz formą zatrudnienia, która byłaby korzystna dla obu stron. W sektorze tym wyróżnia się umowy bezterminowe i terminowe. Warto wiedzieć, jaka forma zatrudnienia jest najlepsza.

Optymalne rozwiązanie dla pracownika

Umowa o pracę polega na złożeniu zgodnych oświadczeń woli przez zatrudnionego oraz właściciela przedsiębiorstwa, w których pierwsza strona zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy na rzecz przełożonego pod jego kierownictwem, a druga do zapłaty wynagrodzenia. Dokument ten powinien zawierać:

 1. datę zawarcia
 2. określenie rodzaju umowy
 3. określenie stron umowy
 4. określenie rodzaju pracy
 5. określenie czasu pracy
 6. określenie wynagrodzenia
 7. określenie miejsca pracy.

Oświadczenie woli zazwyczaj ma formę pisemną. Zdarzają się jednak sytuacje zawarcia ustnego porozumienia, które później potwierdza się dokumentem. Jeśli pismo to nie zostanie wydane, wówczas właściciel firmy musi liczyć się z konsekwencjami, wynikającymi ze złamania przepisów Kodeksu pracy. W przypadku zatrudnionego najlepszą opcją jest zawarcie umowy na czas nieokreślony. Rozwiązanie to zapewnia bowiem optymalną ochronę stosunku pracy. Umowa zawierana jest bezterminowo, co gwarantuje stabilizację zatrudnienia, pozwalającą na budowanie trwałych relacji pomiędzy obiema stronami porozumienia. W przypadku wypowiedzenia przełożony zobowiązany jest do wskazania konkretnych powodów swojej decyzji. Jeśli właściciel firmy nie zrobi tego w odpowiedni sposób, nie będzie on mógł pożegnać się ze swoim pracownikiem. W przypadku nieprawidłowości ze strony przełożonego można wystąpić na drogę sądową, ubiegając się o odszkodowanie lub przywrócenie na poprzednie stanowisko. Umowa na czas nie określony zawiera informacje na temat:

 1. rodzaju pracy
 2. miejsca wykonywania obowiązków
 3. wynagrodzenia i jego elementów
 4. terminu rozpoczęcia pracy.

Rozwiązanie korzystne dla właściciela firmy

W przypadku podmiotu, poszukującego kandydata na dane stanowisko, trudno jednoznacznie wskazać najbardziej korzystną opcję. Wszystko bowiem zależy od zakresu obowiązków, które ma wykonywać konkretna osoba. Zasadniczym błędem jest opieranie swojej decyzji jedynie na obliczaniu listy płac. Można bowiem narazić się na ryzyko zatrudnienia niekompetentnej osoby. Najbardziej popularne rozwiązanie stanowi umowa na czas określony. Zawiera się ją w przypadku

 1. zastępstwa pracownika w czasie jego nieobecności
 2. pracy dorywczej
 3. pracy sezonowej
 4. regularnych zleceń.

Czas trwania określa się przez podanie:

 1. daty kalendarzowej zakończenia porozumienia
 2. zdarzenia, po zajściu którego umowa zostanie rozwiązana.

Zatrudnienie nowego pracownika wiąże się z dodatkowymi kosztami dla przedsiębiorstwa. Nie należy jednak kierować się jedynie kryterium finansowym przy poszukiwaniu nowych kandydatów. Chcąc natomiast zoptymalizować wydatki firmy, warto zdecydować się na zewnętrzne usługi płacowe.