Umowa zlecenia dla osoby sprzątającej.

Sprzątaczka jest jednym z najczęściej wybieranych zawodów, które nie wymagają kwalifikacji. Praca ta bywa ciężka, jednak nie trzeba posiadać specjalnego kształcenia, a zapotrzebowanie na nią jest duże, przez co wiele osób decyduje się właśnie na takie zajęcie. Najczęściej sprzątaczki zatrudnia się na zasadzie umowy zlecenia (cywilnoprawna), jednej z najpopularniejszych form zatrudnienia, ponieważ cechuje ją elastyczność, możliwość unikania składek i wykonywania usług poza siedzibą zleceniodawcy. Zleceniobiorca nie musi wtedy wykonywania zlecenia w ściśle określonym miejscu ani czasie, nie jest też zależny od zleceniodawcy, ma większą swobodę działania. W przypadku pracy sprzątaczki takie rozwiązanie wydaja się być najbardziej optymalne.

W największym skrócie, przez pojęcie umowy zlecenia rozumie się zobowiązanie do wykonania pracy na warunkach określonych w umowie. W internecie jest wiele wzorów tego typu umowy. Jednak przed podpisaniem, osoba chcąca wykonywać pracę sprzątaczki nierzadko musi poświadczyć pracodawcy list motywacyjny, w którym krótko opisze swoje dotychczasowe zatrudnienie i posiadane kompetencje. W przypadku osób sprzątających ważne dla pracodawcy są takie cechy jak: dokładność, szybkość, znajomość środków czystości i ich zastosowania na konkretne powierzchnie oraz sumienność.

Jest kilka podstawowych elementów, które muszą znaleźć się w tego typu umowie. Umowa zlecenie dla sprzątaczki powinna obowiązkowo zawierać w sobie: dane obu stron, w tym numery PESEL, daty rozpoczęcia i zakończenia umowy, formę i wysokość płatności, szczegółowy opis przedmiotu zlecenia i podpisy obu stron. Umowa powinna regulować również czas trwania zlecenia oraz zakres obowiązków zleceniobiorcy. To podstawa konieczna do tego, by umowa była sporządzona prawidłowo.

Umowa musi znajdować się w przynajmniej dwóch egzemplarzach – jednym dla sprzątaczki i drugim dla zatrudniającego. Pozwoli to na uniknięcie nieporozumień, w takiej sytuacji łatwiej będzie dochodzić ewentualnych roszczeń i rozstrzygać sprzeczności. Umowa jest tu podstawą, która chroni przed nadużyciami.