Jak przeprowadzić ewakuację szkoły?

Kiedy życie uczniów i kadry pedagogicznej jest zagrożone, trzeba działać jak najszybciej. Niezwykle ważna jest dobra organizacja, bez której mógłby zapanować chaos. Między innymi dlatego w szkołach przeprowadza się próbne ewakuacje oraz ćwiczenia, aby przyzwyczaić uczniów do nietypowej sytuacji i pokazać im, jak należy się zachować. Jak zatem powinna wyglądać ewakuacja szkoły podczas na przykład pożaru czy zagrożenia wybuchem?

Ogłoszenie ewakuacji

Jeżeli konieczne jest przeprowadzenie ewakuacji, zostanie to zasygnalizowane przez alarm ogłoszony w całej placówce. Można użyć do tego przygotowanego wcześniej komunikatu puszczonego przez sygnał dźwiękowy lub też dzwonka, który zadzwoni we wcześniej ustalonej sekwencji (albo też, w przypadku braku prądu, można skorzystać z gwizdka lub poleceń wydawanych przez wybraną osobę). Dzięki temu o zagrożeniu zostaną poinformowane wszystkie osoby, które będą mogły postępować zgodnie z przećwiczonymi wcześniej procedurami. Jeżeli doszło do bezpośredniego zagrożenia życia, a alarm nie został ogłoszony, nauczyciel lub pracownik szkoły sam może podjąć decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji. Pamiętać trzeba bowiem, że życie i zdrowie uczniów zawsze jest najważniejsze. Natomiast główną osobą odpowiedzialną za decyzję o ewakuacji, uruchomienie alarmu oraz wezwane odpowiednich służb ratunkowych jest dyrektor szkoły.

Przeprowadzenie ewakuacji

Od momentu ogłoszenia konieczności ewakuowania się z budynku szkoły należy bezwzględnie przestrzegać poleceń wydawanych przez tak zwane osoby funkcyjne. Jeżeli ewakuacja została ogłoszona w trakcie trwania lekcji, osobą funkcyjną jest nauczyciel prowadzący dane zajęcia. Natomiast w przypadku alarmu ogłoszonego na przerwie grupy uczniów powinny zgromadzić się wokół nauczyciela znajdującego się najbliżej nich.

Na podstawie znaków ewakuacyjnych rozmieszczonych na terenie szkoły nauczyciel wybiera najkrótszą drogę do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego, które posłuży do opuszczenia budynku. Uczniowie powinni zostać umieszczeni w szeregu, który będzie poruszał się prawą stroną korytarzy i ciągów komunikacyjnych, tak aby w razie konieczności nie blokować przejścia i dostępnej przestrzeni.

W orientacji w obiekcie oraz w zlokalizowaniu ważnych punktów w szkole pomagają między innymi tabliczki informacyjne na drzwi. Pomimo tego, że uczniowie i nauczyciele dobrze znają rozkład pomieszczeń, w sytuacji dużego stresu mogą zacząć zachowywać się irracjonalnie, tracić orientację i czuć duże zdezorientowanie. Natomiast dzięki tabliczkom zastosowanym w szkole łatwo będzie można odnaleźć konkretne miejsca, które pomogą w znalezieniu wyjścia ewakuacyjnego.

Zbiórka po ewakuacji

Po bezpiecznym opuszczeniu budynku szkoły uczniowie wraz z nauczycielami oraz pozostałymi pracownikami placówki zbierają się w wyznaczonym miejscu zbiórki do ewakuacji. Może być to boisko szkolne lub parking przyszkolny. Plac musi być na tyle duży, aby każda osoba miała zapewnioną swobodę ruchów. Podczas zbiórki należy sprawdzić, czy obecni są wszyscy uczniowie, którzy danego dnia przyszli na zajęcia. Zbiórka służy też do ewaluacji stanu zdrowia zebranych oraz w miarę możliwości do opatrzenia urazów powstałych podczas ewakuacji jeszcze przed przyjazdem wezwanych służ ratunkowych.

Ewakuacja szkoły wiąże się z dużym stresem zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli i pracowników. Dlatego też należy prowadzić symulacje i ćwiczenia, dzięki którym można przyzwyczaić się do tej sytuacji oraz wiedzieć, jak zachować się w obliczu zagrożenia.